Photos for Press (Glass IO) – 8

A photo taken using Google's Project Glass

A photo taken using Google's Project Glass

A photo taken using Google’s Project Glass